Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
"Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie dotyczącej funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej na terenie Miasta Rzeszowa."

zagłosuj

MZD
23.04.2014.
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
   - Siedziba
  
  Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów (pok. 601)                                   [ mapka dojazdu ]
 
  Telefon:

17 7483 700                                                                                [ telefony wewnętrzne ]
  Fax:17 8526 223
 
  Internet:

www.mzd.erzeszow.pl
  E-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
 
  Godziny Pracy:
730 - 1530
    
   - Dyrektor
    
  Imię i Nazwisko:
Piotr Magdoń
 
  Siedziba:

Rzeszów, ul. Targowa 1 (pok. 601)
  Telefon:17 7483 700
  e-Mail:sekretariat@mzd.erzeszow.pl
 
  Kompetencje:

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z 25 października 2012 r., znak  sprawy  ORA-O.0052.726.2012:

1)    do dokonywania następujących czynności w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa jako zarządcy dróg publicznych:
    a)    załatwiania  spraw indywidualnych przewidzianych w ustawie o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
    b)    załatwiania spraw dotyczących uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie właściwych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    c)    wydawania oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, na podstawie ustawy – Prawo budowlane,

2)    z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – do następujących czynności w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa jako organu  egzekucyjnego:
    a)    dokonywania czynności przedegzekucyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
    b)    prowadzenia postępowań zabezpieczających i postępowań egzekucyjnych, dotyczących obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych  wydanych  na  podstawie powołanej ustawy o drogach publicznych,

3)    do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia      postępowania o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej, w zakresie dotyczącym działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,

4)    z zakresu ustawy o finansach publicznych – do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących należności publicznoprawnych pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, w przedmiocie:
   a)    odroczenia terminów spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, na okres nie dłuższy niż 1 rok od daty udzielenia ulgi, jeżeli wysokość należności nie przekracza kwoty jednokrotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w kwartale poprzedzającym umorzenie,
   b)    umorzenia należności, jeżeli jej wysokość nie przekracza 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5)    do zastępowania Prezydenta Miasta Rzeszowa i udzielania pełnomocnictw procesowych - w postępowaniach sądowych związanych ze sprawami       wymienionymi w punktach 1 - 4 niniejszego upoważnienia. 
  
   - Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki
  
 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie jest gminną jednostką budżetową powołaną uchwałą nr LV/30/97 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 maja 1997 r., wówczas jeszcze jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Z dniem 1 czerwca 2010 r. z MZDiZ wydzielono Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy jednostki i nadanie jej nowego statutu uchwałą nr LXXIV/1259/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. Statut zmieniono uchwałą nr LVI/1071/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 9 lipca 2013 r.

Zakres zadań oraz organizację wewnętrzną MZD w Rzeszowie określa statut, stanowiący załącznik do wskazanej uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 9 lipca 2013 r. oraz regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym nr 4/2013 Dyrektora MZD w Rzeszowie z dnia 27 marca 2013 r.
  
   - Struktura organizacyjna
  
 
  
   - Regulamin organizacyjny
  
 Image Regulamin MZD
  
   - Statut jednostki
  
 ImageStatut
  
   - Budżet jednostki na 2013 rok
 
 ImageBudżet
  
   - Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
 
 ImageWykaz
  
Zmieniony ( 05.09.2013. )